4x4 Offroad e-shop

4x4 Offroad e-shop

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 4x4-shop.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

• Provozovatelem internetového obchodu je Richard Luhan,4x4 Offroad Centrum Liberec,Májová 28,Liberec 30, dále jen provozovatel nebo také prodávající či prodejce.
• Kupující nebo také zákazník je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
• Obchodní podmínky řeší práva a povinnosti kupujícího, práva a povinnosti prodávajícího a stanovuje pravidla na prodej a koupi spotřebního zboží (dále jen zboží) prostřednictvím internetového obchodu www.makalu.cz, dále jen internetový obchod.
• Tyto Obchodní podmínky jsou zpracovány a kupující i prodávající se řídí Občanským zákoníkem (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodním zákoníkem (ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění), zákonem 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále jen zákon.
• Součástí obchodních podmínek je také Reklamační řád.
• Kupující odesláním objednávky, resp. uzavřením smlouvy o koupi zboží souhlasí s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny 4x4-shop.cz jsou považovány za závazné.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu 4x4-shop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
(viz také Ochrana osobních dat zákazníků)


Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději šestý pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo platby (při platbě převodem). V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty. 4x4-shop.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události.
O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky. V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je tčeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) nás zákazník může požádat o přednostní vyřízení objednávky. Lze tak učinit vzkazem administrativě nejlépe telefonicky současně s odesláním objednávky dále pak e-mailem nebo SMS zprávou. Zboží odešleme službou PPL s doručením do 24 hodin (následující pracovní den od odeslání). Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici.
V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

Doprava zboží:

1. Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku dopravní společností PPL nebo alternativním operátorem.
2. Poštovné za objednané zboží je odvozeno od platného tarifu pro jednotlivou zásilku. Orientační cena viz.tabulka PPL

Ceník dopravného

Hm. balíku Cena za zásilku
(bez DPH 19%)
do 10 kg131,- Kč
do 20 kg163,- Kč
do 30 kg184,- Kč
do 40 kg315,- Kč
do 50 kg410,- Kč

Ceník doběrečného

Výše požadované dobírky Dobírkový poplatek
(bez DPH 19%)
do 1 000,- Kč30,- Kč
do 5 000,- Kč40,- Kč
do 20 000,- Kč50,- Kč
do 50 000,- Kč80,- Kč
do 100 000,- Kč150,- Kč
do 200 000,- Kč250,- Kč

Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.
Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání. Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme.
V tomto případě bude další nákup zákazníka v 4x4-shop.cz možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou).
Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny 4x4-shop.cz a právním řádem platným v České republice.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.
V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem 4x4-shop.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

Záruka vrácení peněz

Na základě zákona 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) má kupující právo od smlouvy o koupi zboží odstoupit 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupit od smlouvy o koupi, respektive vrátit zboží může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím, nikoliv datum dodání prodávajícímu. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Způsob, jakým mají být peníze vráceny si určí kupující (převodem na účet, osobním odběrem apod.).

Žádáme zákazníky, aby před vrácením zboží nejprve prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktovali a domluvili se na nejvíce vyhovujícím způsobu uplatnění záruky vrácení peněz (způsob vrácení zboží - pošta, dopravce, osobně; způsob vrácení peněz - převod, hotovost atd.).

Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v případech daných zákonem:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
• na dodávku novin, periodik a časopisů
• spočívajících ve hře nebo loterii

Aby bylo vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty uznáno, musí kupující splnit následující podmínky vrácení zboží:
• Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musím být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o: záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět, nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.
• Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
OFF ROAD centrum Liberec
Májová 28
Liberec 30
tel.: 602 216 876
info@4x4-offroad.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:
jméno kupujícího
adresu
telefon
e-mail
číslo objednávky
podrobný popis závady
popis, jak závada vznikla

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., oběanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí na adresy v České republice 4x4-shop.cz. U případných opakovaných výměn poštovné nehradíme. Poštovné u zásilek s výměnami do zahraničí hradí zákazník. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí 4x4-shop.cz poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím), složenkou nebo bankovním převodem.
Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí 4x4-shop.cz.

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku!
4x4-shop.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků (jméno, e-mailovou adresu a telefon), které slouží k usnadnění případných dalších objednávek zákazníků, vyřízení reklamace apod.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem).
V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Obrázky u zboží

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny 4x4-shop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Co byste u nás rádi našli?

Provádíme také odbornou montáž dílů a doplňků
OFF ROAD vozidel.

Provádíme také odbornou montáž dílů a doplňků
OFF ROAD vozidel.

Novinka ! ET -30

Novinka ! ET -30

4x4 Offroad shop

Májová 28
463 11 Liberec
Tel: 602 216 876
info@4x4-offroad.cz
© HOR webdesign 2009